Завантаження...

Оферта

 

Ця Оферта (далі - Договір) є пропозицією ТОВ “ЛЕІДІНГ” (Lading LLC), код ЄДРПОУ 40311060, (надалі – ТОВ “ЛЕІДІНГ”, Lading LLC), укласти Договір на зазначених в ньому умовах з будь-якою особою, яка беззастережно прийняла умови Договору та відповідає вимогам, встановлених цим Договором.

Цей Договір є публічним, відповідно до ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України і його умови є однаковими для всіх Користувачів.

 

Перед тим, як користуватися Платформою Lading, ми просимо Вас уважно ознайомитися з умовами цього Договору, зокрема, щодо користування Платформою Lading, застережень про надання Послуг, які Ви можете отримати за допомогою цієї Системи та іншою важливою інформацією.
Отримуючи доступ до Послуг Системи Lading і користуючись ними, Ви погоджуєтеся з цим Договором, який становить угоду між Вами та Системою.
Якщо Ви не погодитеся з цим Договором, Ви не отримаєте доступу до Послуг Системи Lading та не зможете користуватися ними.
 
Акцепт оферти — відповідь відвідувача Сайту про прийняття умов цього Договору шляхом реєстрації на Сайті. Акцепт оферти означає повне безумовне і без будь-яких змін прийняття Сторонами умов, викладених в цьому Договорі. Акцепт оферти породжує правові наслідки для Сторін відповідно до умов, зазначених в Договорі.
Здійснивши акцепт оферти, Ви підтверджуєте, що Ви прочитали цей Договір, Генеральний договір і Політику конфіденційності та прийняли їх положення.
Ваше прийняття умов цього Договору означає, що Ви маєте повноваження на укладення цього договору між Вашою Компанією та Lading LLC.
Для регулювання договірних правовідносин за цим Договором Сторони керуються його умовами, документами, що становлять його невід’ємну частину, а також нормами чинного законодавства України (Цивільним кодексом України № 435-IV від 16.01.2003 року, Господарським кодексом України № 436-IV від 16.01.2003 року, Законом України “Про електронну комерцію” № 675-VIII від 03.09.2015 року та іншими актами, що регулюють відносини, які виникають на підставі цього Договору) та нормами міжнародного законодавства (Конвенцією Організації Об'єднаних Націй про використання електронних повідомлень в міжнародних договорах від 23.11.2005 року, Директивою 2000/31/ЄС "Про деякі правові аспекти інформаційних послуг, зокрема, електронної комерції, на внутрішньому ринку" від 08.06.2000 року у випадках, передбачених цими актами, іншими актами, що регулюють відносини, які виникають на підставі цього Договору).
Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, які встановлені українським законодавством, то застосовуються правила міжнародного договору.
 
1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
1.1. Система Lading, Платформа Lading — транспортна платформа для комунікації між Замовниками і Виконавцями, укладення договорів в сфері перевезення вантажів автомобільним транспортом, доступна в мережі Інтернет на сайті з доменним ім’ям lading.ua, обслуговування якої здійснює Компанія Lading LLC (Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛЕІДІНГ», код ЄДРПОУ 40311060), якому належать права на Сайт і яка наділена правами та обов'язками за цим Договором.
1.2. Сайт — відкритий для вільного візуального ознайомлення будь-якою особою, публічно доступний веб-сайт, обслуговування якого здійснює Компанія Lading LLC, розташований в мережі Інтернет за адресою https://lading.ua, разом зі всіма сторінками, субдоменами та програмним забезпеченням, за допомогою якого забезпечується відображення інформації про Послуги, надання технічної можливості для діяльності Компаній на інформаційній платформі Системи Lading, створення Заявок, які доступні на Сайті, відповідно до умов цього Договору.
1.3. Головний Користувач - фізична особа, уповноважений представник Компанії, яка пройшла процедуру верифікації інспекційними службами Системи Lading, зареєстрована і діє від імені Компанії в Системі Lading.Головний Користувач є адміністратором Акаунта Компанії в Системі Lading. Головний Користувач отримує виключний доступ до Акаунта Компанії в Cистемі Lading.
Головний Користувач може реєструвати довільну кількість Користувачів Компанії в Системі Lading.
1.4. Користувач - фізична особа, представник Компанії, який зареєстрований Головним Користувачем, і діє від імені Компанії в Системі Lading.
Головні Користувачі та Користувачі отримують доступ до Системи, користуються її сервісами та наділені повноваженнями діяти від імені Компаній в Системі Lading.
Компанії несуть повну відповідальність за дії Головних Користувачів та Користувачів, здійснені від імені Компаній в Системі Lading.
1.5. Компанія – суб’єкт господарювання (юридична особа чи фізична особа-підприємець), яка пройшла процедуру верифікації та реєстрації інспекційними службами Системи Lading.
В Компанії може бути лише один Головний Користувач. Компанія не може діяти в Системі без Головного Користувача. Головний Користувач не може діяти в Системі без Компанії.
На транспортній інформаційній платформі Lading визначено три типи Компаній:
тип “Замовник” – Компанія-Замовник, для якої необхідно здійснити перевезення вантажів. Замовник створює Заявку на перевезення вантажу та публікує її на транспортній платформі Lading;
тип “Виконавець” – Компанія-Виконавець, яка здійснює перевезення вантажів або організовує таке перевезення. Виконавець здійснює пошук Заявок на перевезення вантажу, обирає та виконує ті замовлення, які максимально відповідають його можливостям та потребам;
тип “Замовник/Виконавець” – Компанія, для якої необхідно здійснити перевезення вантажів та яка має власні транспортні засоби, тому одночасно може бути і перевізником. До цього типу Компаній належать також транспортно-експедиційні компанії.
При цьому у Заявці та в Генеральному договорі Компанія виступає або як Замовник, або як Виконавець.
1.6. Акаунт — унікальний обліковий запис, що створюється в Системі Lading, для отримання доступу до Послуг, які пропонуються Cистемою Lading;
1.7. Заявка — це створене та опубліковане Замовником на платформі замовлення на перевезення вантажу автомобільним транспортом, невід’ємна частина Генерального договору.
1.8. Транспортна послуга — робота, що безпосередньо пов'язана з організацією та/або здійсненням автомобільних перевезень вантажу згідно із Заявкою та Генеральним договором. Обсяг транспортної послуги, її вартість, початок її надання та інші умови перевезення визначаються Замовником самостійно при створенні Заявки.
1.9. Послуги — комплекс послуг, який надаються безпосередньо Системою Lading, і включають в себе, але не виключно: надання технічної можливості для створення та публікації Заявок на перевезення, надання технічної можливості погодження на виконання Заявок та автоматизованого оформлення Заявок, формування списку Партнерів, формування «Чорного списку», створення і публікація «гарячих» Заявок, скасування Заявок, створення Шаблонів Заявок, створення та відображення на Сайті інформації про Послуги тощо.
1.10. Генеральний договір — загальні договірні умови і правила надання послуг, пов'язаних з перевезенням, згідно з якими надаються Транспортні послуги (здійснюються автомобільні вантажні перевезення), умови взаємодії відповідальності між Замовником і Виконавцем, що виникають на підставі взятої до виконання Заявки в Системі Lading. Генеральний договір є обов'язковим для виконання усіма Компаніями, зареєстрованими в Системі Lading, і знаходиться за посиланням https://lading.ua/general_contract/
 
2. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ДОГОВОРУ
2.1. Предметом цього Договору є надання Системою Lading Послуг Компаніям за допомогою технічних можливостей Сайту.
2.2. Цей Договір, Генеральний Договір, Політика конфіденційності, а також будь-які інші політики, правила, умови і повідомлення Системи Lading, які пов'язані та можуть виникати на підставі умов цього Договору, є доступними на Сайті та можуть направлятися в електронних повідомленнях або sms-повідомленнях та складають цілісну угоду між Вами і Компанією Lading LLC з користування Сайтом.
2.3. Якщо Ви продовжуєте користуватися цим Сайтом (отримуєте доступ або повторний доступ до Сайту), і/або реєструєтеся на Сайті, і/або створюєте Заявку, і/або берете Заявку до виконання, і/або створюєте замовлення на надання Послуг, Ви:
2.3.1. безумовно, повністю і без будь-яких змін приймаєте умови, викладені в цьому Договорі, а саме здійснюєте Акцепт оферти і розумієте наслідки користування Сайтом;
2.3.2. підтверджуєте, що ознайомлені з умовами цього Договору, Генерального договору, Політикою конфіденційності та погоджуєтесь діяти відповідно до цих документів при користуванні Сайтом, і у випадку їх порушення/невиконання, погоджуєтеся, що Компанія Lading LLC має право вживати всіх необхідних заходів для усунення порушень та захисту своїх порушених прав відповідно до умов цього Договору та положень чинного українського та/або міжнародного законодавства;
2.3.3. даєте згоду на збір і обробку Ваших персональних даних відповідно до умов захисту персональних даних (Політика конфіденційності), викладених за цим посиланням https://lading.ua/privacy_policy/
2.4. Компанія Lading LLC на свій розсуд може вносити зміни в умови цього Договору. Компанія Lading LLC буде публікувати зміни на Сайті, вказуючи дату останньої редакції цього Договору.
Компанія Lading LLC не має зобов’язань повідомляти Вам про внесення змін до Договору, крім як публікувати їх на Сайті. Зміни вступають в силу з дати публікації Договору з відповідними змінами на Сайті.
Ви зобов’язуєтесь самостійно і регулярно перевіряти оновлення умов Договору та його останньої редакції.
Ви усвідомлюєте та погоджуєтеся, що Ваше прийняття цього Договору та/або користування Сайтом після дати публікації Договору зі змінами означає Вашу повну і безумовну згоду зі зміненими умовами Договору. Якщо Ви не приймаєте змінені умови Договору, Ви повинні припинити користування Сайтом.
2.5. Основною мовою Договору та Сайту є українська мова, яка має переважну силу над іншими редакціями, доступними на Сайті.
Генеральний договір, Політика конфіденційності та інші документи, що є невід’ємною частиною цього Договору, можуть бути викладені англійською, польською, німецькою та російською мовами.
Акцептуючи Договір Ви підтверджуєте, що умови Договору, Генерального договору, Політика конфіденційності і будь-які інші повідомлення та інформація на Сайті викладена на мові Договору вичерпно, зрозуміло, ясно, всебічно, однозначно і в наочній та доступній формі.
2.6. Реєстрація на Сайті підтверджує Вашу безумовну згоду з цим Договором, Генеральним договором, Політикою конфіденційності.
При створенні Заявки/прийнятті до виконання Заявки (однієї або декількох) Ви зобов'язуєтеся самостійно перевіряти, чи не суперечать один одному Договір, Генеральний договір, Політика конфіденційності для кожної окремої Заявки.
2.7. Система Lading надає можливість створення, публікації та взяття до виконання Заявки на Платформі. При прийнятті Заявки до Виконання, Компанії вступають в прямі договірні відносини одна з одною в ролі Виконавця і Замовника, згідно з умовами Генерального договору і Заявки, яка є його невід’ємною частиною.
Система Lading тільки передає зміст Заявки і не є ані Виконавцем, ані Замовником транспортних послуг, не може впливати на умови Заявки, умови надання транспортних послуг, та не несе відповідальності у випадку порушення умов надання транспортних послуг.
Замовниками та Виконавцями транспортних послуг в Системі Lading є незалежні Компанії, верифіковані та зареєстровані Системою Lading. Відповідальність за виконання взаємних зобов’язань покладається на Замовника та Виконавця, згідно з умовами Заявки та Генерального договору.
Компанія Lading LLC може бути залучена як незалежна третя особа при вирішенні спору між Замовником і Виконавцем, що виник в результаті виконання Заявки.
2.8. Послуги надаються відповідно до умов, визначених в Договорі, і створюють правовідносини безпосередньо між Компанією та Компанією Lading LLC.
 
3. ДІЯЛЬНІСТЬ КОРИСТУВАЧІВ ПЛАТФОРМИ LADING
3.1. Реєструючись на Сайті та укладаючи цей Договір, Ви погоджуєтеся та визнаєте, що:
3.1.1. Ви є особою (фізичною особою, яка досягла 18 років), володієте повною правоздатністю і дієздатністю та маєте повноваження вступати в договірні відносини з контрагентами як Замовник або як Виконавець, відповідно до умов Генерального Договору та вимог чинного законодавства України, міжнародного законодавства, яке поширюється на правовідносини за цим Договором;
3.1.2. Ви є повністю відповідальними за дотримання законодавства, яке поширюється на відносини з користування Вами Платформою Lading;
3.1.3. будь-яка інформація на Сайті надається Компаніям на умовах «як є і як доступно» та не може трактуватися як спонукання до дій або явна рекомендація;
3.1.4. самостійно і усвідомлено здійснюєте вибір Заявок та Послуг та несете відповідальність за всі свої дії і бездіяльність, що ґрунтуються на інформації, розміщеній на Сайті, наданій Системою Lading за цим Договором;
3.1.5. вся інформація, розміщена Вами на Сайті, в Заявках, в тому числі інформація, зазначена при реєстрації, є достовірною, точною та актуальною;
3.1.6. відгуки, які будуть залишені Вами на Сайті, будь-якому іншому веб-ресурсі, у соціальних мережах або надіслані на адресу Компанії Lading LLC, які прямо або опосередковано стосуються Системи Lading, можуть бути публічно доступними і опублікованими на Сайті, будь-якому іншому веб-ресурсі, в будь-якій соціальній мережі від Вашого імені, з метою інформування інших осіб про Вашу думку стосовно Системи Lading;
3.1.7. у відносинах з Виконавцем/Замовником Ви погоджуєтесь діяти відповідно до умов, встановлених Генеральним Договором. Акцепт цього Договору не замінює акцепту Генерального Договору;
3.1.8. використовувати електронні засоби зв'язку, у тому числі електронну пошту, sms-повідомлення для виконання умов цього Договору.
3.1.9. Ви підтверджуєте свою повну і беззастережну згоду з цим Договором і зі змінами, які можуть бути внесені у випадку визнання будь-яких положень недійсними, нікчемними або такими, які не можуть бути застосовані.
3.2. Ви надаєте дозвіл Компанії Lading LLC:
3.2.1. надсилати Вам повідомлення (електронною поштою, sms-повідомлення тощо), пов'язані з користуванням Сайтом, замовленням/наданням Послуг;
3.2.2. приймати та надсилати інформацію про взяті до виконання, скасовані, протерміновані Заявки тощо;
3.2.3. пропонувати Вам платні або безкоштовні Послуги.
3.3. Використовуючи Платформу Lading, Ви зобов’язуєтеся:
3.3.1. надавати Компанії Lading LLC (особливо під час створення та оновлення Вашого Акаунту) та іншим Компаніям, з якими Ви перебуваєте у договірних відносинах, правдиву, повну, достовірну та актуальну інформацію, стежити за її оновленням та вносити зміни про себе та свою Компанію на Сайті;
3.3.2. не публікувати на Платформі Lading контент, що має наклепницьку, шкідливу, непристойну, з елементами порнографії, вульгарну, образливу, агресивну, непрохану, насильницьку, расистську чи ксенофобну інформацію або ж інформацію із сексуальним підтекстом, інформацію, що розпалює насильство, дискримінацію чи ненависть, що спонукає до використання незаконних речовин, чи більш загально — таку, що суперечить меті функціонування Платформи Lading, що може порушувати права та/або інтереси Компанії Lading LLC, Компаній, Користувачів чи третіх осіб;
3.3.3. не порушувати право інтелектуальної власності Компанії Lading LLC;
3.3.4. не завантажувати, не пересилати, не передавати або будь-яким іншим способом не розміщувати та/або не поширювати будь-яку інформацію за відсутності прав на такі дії відповідно до чинного законодавства;
3.3.5. не створювати більше одного Акаунту на Платформі Lading, Акаунт на ім’я третьої особи, фіктивні Заявки тощо;
3.3.6. зв’язуватися з іншим Користувачем, зокрема за допомогою Платформи Lading, виключно для організації перевезення вантажу автомобільним транспортом, згідно з умовами Генерального Договору;
3.3.7. використовувати Сайт відповідно до умов Договору та норм чинного законодавства;
3.3.8. зберігати інформацію про реєстраційні дані, включаючи логін і пароль доступу, контролювати її, вживати заходи, необхідні для запобігання несанкціонованому доступу третіх осіб, і нести повну відповідальність за будь-яке використання таких даних Вами і/або іншою особою;
3.3.9. не використовувати будь-яке програмне забезпечення, призначене для пошкодження інфраструктури Сайту, порушення його своєчасного і правильного функціонування; програм для перехоплення будь-яких даних і персональної інформації, що обробляється Сайтом; програм, які викликають надмірне навантаження на інфраструктуру Сайту, або іншим способом втручатися в роботу Сайту будь-якими засобами і з будь-якою метою;
3.3.10. не здійснювати несанкціоноване збирання й зберігання персональних даних інших Користувачів;
3.3.11. інформувати адміністрацію Сайту про всі випадки несанкціонованого доступу з боку будь-яких осіб та/або програм до Сайту з використанням пароля та логіна Користувача чи без такого використання.
3.4. Зобов’язання Замовників
Якщо Ви використовуєте Платформу Lading як Замовник, Ви зобов’язані:
3.4.1. публікувати Заявки виключно щодо дійсно запланованих перевезень вантажів;
3.4.2. дотримуватись інших обов’язків, встановлених Генеральним договором для Замовника.
3.5. Зобов’язання Виконавця
Якщо Ви використовуєте Платформу Lading як Виконавець, Ви зобов’язані:
3.5.1. брати до виконання лише ті Заявки, запропоновані умови яких відповідають можливостям Вашої Компанії здійснити перевезення автомобільним вантажним транспортом або організувати таке перевезення;
3.5.2. дотримуватись інших обов’язків, встановлених Генеральним договором для Виконавця.
3.6. Ви маєте право:
3.6.1. залишати відгуки на Сайті, будь-якому іншому веб-ресурсі, у соціальних мережах, які прямо або опосередковано стосуються Системи Lading та наданих за допомогою неї Послуг;
3.6.2. на отримання Послуг, згідно з правилами Системи Lading;
3.6.3. ініціювати видалення Акаунту Вашої Компанії в Системі Lading. У разі видалення Інформаційного наповнення з Акаунту Вашої Компанії або видалення Акаунту Користувача з Платформи Lading, інформація про Користувача, отримана іншими Користувачами або розповсюджена на сторінках Сайту, зберігається, з чим, підписуючи цей Договір, Ви погоджуєтеся цілком.
3.6.4. подавати на розгляд адміністраторів Сайту свої побажання та/або пропозиції щодо поліпшення роботи Сайту.
3.7. Компанія Lading LLC зобов’язана:
3.7.1. виконувати належним чином умови цього Договору;
3.7.2. надавати Користувачам достовірну інформацію, що стосується діяльності Платформи Lading за цим Договором, шляхом опублікування на Сайті;
3.7.3. надавати Користувачу Послуги належної якості, використовувати всі засоби для того, щоб Послуги надавалися якісно та безперебійно, у строки та відповідно до умов, передбачених цим Договором;
3.7.4. дотримуватися конфіденційності відповідно до чинного законодавства України, міжнародного законодавства та вживати всіх необхідних заходів для забезпечення збереження конфіденційності інформації, що надається Користувачем, а також інформації про Користувача, Компанію та отримані ним Послуги.
3.8. Компанія Lading LLC не надає жодних транспортних послуг і не виступає ні як Замовник, ні як Виконавець за цим Договором; Компанія Lading LLC забезпечує доступ до Платформи Lading.
3.9. Компанія Lading LLC має право:
3.9.1. на власний розсуд, у будь-який час та в будь-якому обсязі змінювати перелік, умови, спосіб та строки надання додаткових Послуг Компанії, їхній характер, суть, обсяг, а також усі інші умови цього Договору без погодження з Компанією шляхом опублікування таких змін у відповідному розділі на Сайті;
3.9.2. відмовити Компанії та її Головному Користувачу в доступі до Сайту, користуванні Акаунтом, створенні Заявки/прийнятті Заявки до виконання, призупинити доступ до Сайту, видалити вже створений Акаунт Користувача з метою проведення планових та позапланових технічних та профілактичних робіт, або у випадку порушення Компанією умов цього Договору в будь-який час і з будь-яких причин, без пояснень та попередніх повідомлень;
3.9.3. видалити Заявку, якщо вона містить заклики до порушення чинного законодавства, нецензурну лексику чи інші форми порушення норм суспільної моралі, в тому числі, але не виключно, порушує вимоги п.3.3.2 цього Договору;
3.9.4. моніторити (контролювати) і записувати телефонні дзвінки, що надходять до Служби підтримки і здійснювати вибірковий аудит електронного листування для забезпечення належного рівня обслуговування і виконання зобов'язань, передбачених цим Договором, а також використання, реалізації та захисту своїх прав і законних інтересів, пов'язаних з правовідносинами, що випливають з цього Договору;
3.9.5. видалити Акаунт Компанії з Платформи Lading у разі невиконання нею судового рішення/рішення третейського суду, яке набрало законної сили і яким таку Компанію зобов’язано відшкодувати шкоду, завдану невиконанням/неналежним виконанням цього Договору, Заявки та/або Генерального договору;
3.9.6. в будь-який час проводити профілактичні роботи на Сайті для підтримання його нормального функціонування, удосконалення його роботи й доступу до нього Користувачів;
3.9.7. інформувати Користувачів про додаткові Послуги та умови їх надання на Сайті;
3.9.8. зберігати й обробляти інформацію, яку вона отримує в процесі надання додаткових Послуг;
3.9.9. розміщувати на сторінках Сайту рекламу та інші матеріали й інформацію, що не суперечать чинному законодавству України та міжнародному законодавству:
3.9.10. обмежувати роботу Компаній, у разі виявлення в їхній діяльності ризиків для Компанією Lading LLC та Компаній, зареєстрованих на Платформі.
3.10. Обмін документами між Компанією Lading LLC та Компаніями-Користувачами резидентами України здійснюється в електронній формі з використанням сервісів електронного документообігу.
Обмін документами між Компанією Lading LLC та Компаніями-Користувачами нерезидентами України здійснюється в електронній формі за допомогою електронної пошти.
 
4. РЕЄСТРАЦІЯ НА ПЛАТФОРМІ LADING, УМОВИ І ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ
4.1. Реєстрація на Платформі Lading
4.1.1. Платформа Lading дозволяє Компаніям розміщувати Заявки на перевезення, автоматично оформляти виконання Заявок та взаємодіяти один з одним в процесі здійснення автомобільних вантажних перевезень.
4.1.2. Ви не можете переглядати Заявки, публікувати Заявки/брати їх до виконання, якщо Ви не створили Акаунт в Cистемі Lading і не стали Користувачем Платформи Lading (не зареєструвалися на Платформі Lading).
4.1.3. Щоб зареєструватися на Платформі Lading, Вам потрібно створити на головній сторінці Сайту Запит на реєстрацію.
4.1.4. Внесені реєстраційні відомості про Компанію перевіряються інспекторами Cистеми Lading. Якщо в процесі інспектування не отримано відомостей, визначених недостовірними, та не виявлено інших ризиків, то після оплати реєстраційного внеску та поповнення балансу Компанія в особі Головного Користувача отримує доступ для роботи в Системі Lading.
4.1.5. Система Lading може надати Головному Користувачу Компанії доступ до акаунту Компанії без сплати реєстраційного внеску за умовами та в межах оголошених промо-акцій, з дотриманням усіх інших верифікаційних заходів. 
4.2. Акаунт (обліковий запис) Компанії
4.2.1. Робота усіх Компаній на Платформі Lading здійснюється через їхні Акаунти (облікові записи). Доступ Користувачів до Акаунту здійснюється за допомогою логіна (заявленої під час реєстрації електронної адреси) та пароля, який Користувач отримує в процесі реєстрації на електронну адресу. Користувач має можливість змінити пароль, згенерований Системою, на більш зручний для нього.
4.2.2. Зареєстровану Компанію на Платформі Lading представляє її Головний Користувач, якому надається доступ до Акаунту.
4.2.3. Головний Користувач – це Користувач зареєстрованої Компанії, її довірена особа, який:
4.2.3.1. першочергово отримує пароль доступу в Систему Lading;
4.2.3.2. виконує функцію адміністратора, а саме: додає інших Користувачів, які діють від імені Компанії, редагує відомості про них, заблоковує та розблоковує їхні Акаунти, видаляє Користувачів;
4.2.3.3. від імені Компанії-Замовника публікує Заявки;
4.2.3.4. від імені Компанії-Виконавця підписується під виконанням Заявок;
4.2.3.5. у разі потреби надсилає запит на зміну відомостей про Компанію;
4.2.3.6. здійснює формування рахунків на оплату Послуг;
4.2.3.7. має можливість переглядати рух коштів на балансі Компанії в Системі Lading;
4.2.3.8. від імені Компанії-Виконавця реєструє в Акаунті водіїв та транспортні засоби;
4.2.3.9. від імені Компанії-Замовника долучає Виконавців до списку Партнерів та видаляє їх із нього;
4.2.3.10. додає Компанії до “чорного списку” та видаляє їх із нього.
4.3. Публікація та пошук Заявки в Системі Lading
4.3.1. Заявку на перевезення на Платформі Lading створює та публікує Головний Користувач або Користувач Замовника.
4.3.2. Заявка містить інформацію про:
адресу, дату та час завантаження, вантажовідправника, його контактну особу та контактний номер;
адресу, дату та час розвантаження, вантажоодержувача, його контактну особу та контактний номер;
вантаж, його вагу, об'єм;
митне забезпечення, адреси замитнення, розмитнення вантажу, пункту перетину кордону (якщо перевезення міжнародне);
маршрут, який Система Lading вибудовує за принципом найкоротшого дорожнього сполучення між початковим пунктом завантаження та кінцевим пунктом розвантаження з проходженням усіх зазначених у Заявці проміжних пунктів з урахуванням дати та часу їх відвідання;
вимоги до транспортного засобу, а саме: типу кузова, типу завантаження, потреби в додаткових дозволах;
строки надання Транспортних послуг;
вартість Транспортних послуг, форму та термін розрахунку;
штрафні санкції у разі відмови від виконання замовлення на перевезення, запізнення на завантаження чи простою з вини Виконавця або Замовника.
4.3.3. При публікації на Платформі Lading Заявці присвоюється унікальний номер та зазначається дата її створення. За бажанням Компанія-Замовник може опублікувати Заявку лише для своїх Партнерів або заборонити виконувати її Компаніям-Виконавцям з низьким рейтингом у Системі Lading.
4.3.4. Якщо Компанії-Замовнику потрібно перевезти в одному транспортному засобі вантажі, що мають різні адреси завантаження та/або розвантаження, він створює Консолідовану Заявку. Відомості про кожний вантаж у ній збережені в окремій вкладці. Побудова маршруту у Консолідованій Заявці відбувається з урахуванням часу і дати проходження кожного пункту завантаження та розвантаження.
4.3.5. Створювану Заявку Компанія-Замовник може зберегти як Шаблон або Чернетку. Зберегти як Шаблон можна лише Заявку з заповненими обов’язковими полями. Можна присвоїти власну назву кожному Шаблону.
4.3.6. Компанія-Замовник також може надати Заявці статусу “гаряча Заявка”, яка потребує термінового виконання, шляхом підняття на початок списку/виділення її серед інших Заявок за окрему плату.
4.3.7. Пошук Заявок на перевезення Компанія здійснює за допомогою однойменного функціоналу в своєму Акаунті, встановлюючи потрібні йому критерії пошуку або використовуючи збережені пошукові фільтри.
4.3.8. Пошук Заявок може здійснювати за такими критеріями:
за місцем завантаження та розвантаження вантажу;
за датою завантаження;
за об'ємом та вагою вантажу;
за потребою в спеціальних дозволах;
за потребою в документації для митного забезпечення тощо.
4.3.9. Користувачі наповнюють пошуковий фільтр потрібними критеріями пошуку Заявки. Якщо для пошуку Заявки Користувач використовує фільтр, Система Lading відбирає з загального списку ті Заявки, які відповідають критеріям, внесеними у цей фільтр. Фільтру можна присвоїти власну назву. Якщо фільтр втратив свою актуальність, його можна видалити.
4.3.10. За замовчуванням на Платформі Lading відображаються всі опубліковані Заявки.
4.3.11. Виконавець може взяти до виконання Заявку за умови, що в його Акаунті зареєстрований хоча б один транспортний засіб та хоча б один водій.
4.3.12. Взяття до виконання Заявки починається з процесу резервування, активованого кнопкою «Зарезервувати», протягом якого Користувач Компанії-Виконавця вносить до неї відомості про транспортний засіб та водія, та закінчується натисканням кнопки «Виконати».
4.3.13. Система автоматично генерує електронну форму Заявки, яка доступна Компанії-Замовнику та Компанії-Виконавцю в їх Акаунтах у меню Заявок, що «Виконуються», і додатково надсилає на їхні електронні поштові скриньки.
4.4. Формування списку Партнерів та «чорного» списку в Системі
4.4.1. Головний Користувач Компанії-Замовника має можливість долучати Компанії-Виконавців до списку своїх Партнерів. У такий спосіб Компанія-Замовник може формувати для співпраці на Платформі власну групу Партнерів з Компаній-Виконавців.
4.4.2. Заявка, яку Користувач Компанії-Замовника опублікував з поміткою «Заявка для Партнерів”, доступна для виконання лише тим Компаніям-Виконавцям, які є у списку Партнерів цієї Компанії-Замовника.
4.4.3. Інформація про додавання Компанії до списку Партнерів відкрита – Користувачам контрагентів відомо, які Компанії є їх Партнерами.
4.4.4. Компанії-Виконавці не мають права формувати список Партнерів.
4.4.5. Головний Користувач Компанії формує власний «чорний» список з тих Компаній, з якими він з тих чи інших причин не хотів би співпрацювати.
Для Компаній з «чорного» списку Заявки не доступні для перегляду та виконання.
4.4.6. Система не надає Користувачам доступ до інформації про додавання їх іншими Користувачами у свої «чорні» списки. Додавання та вилучення Компаній до «чорного» списку повністю анонімне.
4.5. Запрошення контрагентів до співпраці на Платформі Lading
4.5.1. Усі зареєстровані Користувачі мають можливість запросити до співпраці своїх контрагентів на Платформі Lading. Для цього їм потрібно зі свого Акаунту надіслати шаблонний лист-запрошення на контактну електронну адресу свого контрагента. Лист містить коротку інформацію про Компанію, що запрошує до співпраці, та посилання на запит на реєстрацію на Платформі Lading.
4.6. Рейтинг Компаній в Системі Lading
4.6.1. Рейтинг — це показник успішності роботи та популярності Користувача.
4.6.2. У системі передбачено три позиції Рейтингу:
“високий”;
“середній”;
“низький”.
4.6.3. Під час реєстрації Компанії присвоюється Рейтинг “середній”. Надалі Рейтинг Компанії може змінюватися з огляду на результати її роботи на Платформі Lading.
4.6.4. Заявка вважається повністю виконаною лише після проведення оплати за перевезення Замовником. Після надання Виконавцем Послуг, передбачених у Заявці, та проведення оплати за перевезення, Система Lading пропонує Виконавцю і Замовнику оцінити роботу один одного.
4.6.5. Оцінка Компанії-контрагента здійснюється за 4 критеріями.
4.6.5.1. Замовник оцінює Виконавця за критеріями:
- вчасність прибуття транспортного засобу на завантаження;
- вчасність доставки вантажу;
- належність та вчасність оформлення документів на оплату;
- наявність збитків під час перевезення.
4.6.5.2. Виконавець оцінює Замовника за такими критеріями:
- вчасність завантаження транспортного засобу;
- вчасність вивантаження транспортного засобу;
- належність та вчасність оформлення документів на вантаж та перевезення;
- вчасність проведення оплати за виконане замовлення.
4.6.6. Оцінка за результатами перевезення підвищує або понижує Рейтинг Користувача в Системі Lading. Оцінка Компанії-Контрагента не є публічним актом.
4.6.7. Алгоритм встановлення Рейтингу наступний:
Кожна позиція Рейтингу в Системі Lading включає 100 балів. При оцінюванні Компанії-контрагента кожна позитивна відповідь на питання, які зазначені вище, додає до Рейтингу Компанії-контрагента 0,25 бала, кожна негативна відповідь віднімає від нього 0,5 бала. Якщо Замовник або Виконавець скасовує взяту до виконання Заявку, то від його Рейтингу Система віднімає 2 бали. Коли сума балів, отриманих Компанією, склала +100, Компанія переводиться на вищу позицію Рейтингу. Якщо сума балів Компанії стала рівною -10, Система Lading переводить її на нижчу позицію Рейтингу.
4.6.8. Рейтинг є відносним показником діяльності Компанії на Платформі Lading. Рейтинг “високий” або “середній” надає можливість Компанії-Виконавцю виконувати всі Заявки в Системі Lading. Компанія-Виконавець з “низьким” Рейтингом не може брати до виконання Заявки, позначені як заборонені до виконання для Компаній з низьким Рейтингом.
4.7. Інформування Користувачів в Системі Lading
4.7.1. Дії Користувачів в Системі Lading супроводжуються інформаційними повідомленнями та сповіщеннями, які відображаються в Акаунті Користувача.
Користувач отримує також інформаційні листи на вказану в Системі Lading електронну скриньку.
У повідомленнях та сповіщеннях коротко описано суть дії, яка відбулася. В електронному листі інформацію подано більш розгорнуто: зазначено, хто, коли і яку саме дію здійснив.
Електронні листи, які Виконавець та Замовник отримують після взяття Виконавцем Заявки до виконання, містять також електронну форму Заявки.
4.7.2. Головний Користувач та Користувач мають можливість налаштувати отримання сповіщень та електронних листів, зазначивши у випадку якої дії який саме тип сповіщення чи листа хотіли б отримувати.
 
5. РОЗРАХУНКИ В СИСТЕМІ
5.1. Валюта — це грошова одиниця, в якій проводяться розрахунки Користувачів за Послуги в Системі Lading (валюта Балансу Користувача в Системі).
Для розрахунків за Послуги в Системі Lading використовуються такі валюти: гривня (UAH), долар США (USD), євро (EUR), злотий (PLN). Список валют, які можуть використовуватися для розрахунків з Системою Lading, може розширюватись.
Головний Користувач обирає вид валюти під час реєстрації. Розмір реєстраційного внеску, інших платежів та штрафів, згідно з цим Договором, залежить від обраної Головним Користувачем валюти.
5.2. Для отримання повного доступу до Платформи Lading Компанії потрібно сплатити реєстраційний внесок, розмір якого вказаний у розділі «Тарифи і платежі», та поповнити свій Баланс. Згідно з умовами та в межах промо-акцій можливе отримання доступу до Платформи Lading без сплати реєстраційного внеску.
Реєстраційний внесок не відображається в Балансі Компанії в Системі Lading і не підлягає поверненню.
Загальну суму наявних у Користувача у Системі Lading коштів відображено в його Балансі.
5.3. Мінімальний баланс — це сума депозиту Компанії в Системі Lading, необхідна для забезпечення сплати можливих штрафних санкцій Системі Lading. Ці кошти не можуть бути використані для жодних інших цілей і підлягають поверненню Компанії у випадку припинення користування Платформою Lading. З коштів Мінімального Балансу Системою Lading штрафні санкції стягуються у випадках:
- скасування Замовником Заявки на перевезення, взятої до виконання Виконавцем;
- відмови Виконавця від взятої до виконання Заявки.
Мінімальний баланс для роботи в Системі Lading вказаний у розділі «Тарифи і платежі».
5.4. Бюджет Компанії — це різниця між Балансом Компанії та Мінімальним балансом.
Компанія використовує Бюджет на оплату Послуг Системи Lading. За відсутності коштів у Бюджеті штрафи стягуються з коштів Мінімального балансу (депозиту).
5.5. Для публікації Заявок Компанія-Замовник може мати «0» Бюджет.
5.6. Для резервування Заявок Компанія-Виконавець повинна мати у своєму Бюджеті суму, достатню, щоб оплатити вартість цієї Заявки.
5.7. Система Lading не є фінансовим посередником між учасниками вантажоперевезення. Компанія-Виконавець отримує оплату за перевезення вантажу та інших наданих послуг Замовнику згідно з Заявкою безпосередньо від Компанії-Замовника.
 
6. ТАРИФИ І ПЛАТЕЖІ
6.1. Реєстраційні платежі в Системі Lading
Найменування
Коментар
Тариф
$ 
Реєстраційний внесок
Оплата за реєстрацію Компанії в системі Lading. 
1
1
1
1
Безстрокова ліцензія
Безстрокова ліцензія на використання системи Lading для Компанії в статусі "Замовник/Виконавець" або "Замовник".
0*
0*
0*
0*
Мінімальний баланс
Депозит на балансі Компанії в системі Lading. Підлягає поверненню в разі припинення діяльності Компанії на платформі.
0
0
0
0

      * Пропозиція діє протягом 2021 року.

 
6.2. Вартість Заявки в Системі Lading
Найменування
Коментар
Тариф
$
Заявка
Автоматична оплата Виконавцем з коштів Бюджету Компанії в Системі Lading за взяту до виконання Заявку.
10
1
1
1
«Партнерська»
Заявка
 
Автоматична оплата Виконавцем з коштів Бюджету Компанії в Системі Lading за взяту до виконання Заявку від Партнера.
0
0
0
0
 
6.3. Вартість публікації “гарячої” Заявки в Системі Lading
Найменування
Коментар
Тариф
$
1 година
“гарячої” пропозиції
Автоматична оплата Замовником з коштів Бюджету Компанії в Системі Lading за спеціальне позначення та розміщення Заявки на початку загального списку опублікованих Заявок.
10
1
1
3
2 години “гарячої” пропозиції
15
2
2
5
3 години “гарячої” пропозиції
20
3
3
7
 
 
6.4. Штраф за скасування Заявки в Системі Lading
Найменування
Коментар
Тариф
$
Скасування Заявки
Замовником
Автоматична оплата штрафу Замовником з коштів Бюджету чи Мінімального балансу Компанії в Системі Lading за скасування Заявки, взятої до виконання.
10
1
1
1
Скасування «Партнерської» Заявки
Замовником
Автоматична оплата штрафу Замовником з коштів Бюджету чи Мінімального балансу Компанії в Системі Lading за скасування Заявки, взятої до виконання Партнером.
0
0
0
0
Скасування Заявки
Виконавцем
Автоматична оплата штрафу Виконавцем з коштів Бюджету чи Мінімального балансу Компанії в Системі Lading за скасування Заявки, взятої до виконання.
10
1
1
1
Скасування «Партнерської» Заявки
Виконавцем
Автоматична оплата штрафу Виконавцем з коштів Бюджету чи Мінімального балансу Компанії в Системі Lading за скасування Заявки, взятої до виконання від Партнера.
0
0
0
0
 
6.5. Штрафні санкції, які сплачуються Контрагентами
Найменування
Тариф
Відмова однієї із Сторін від виконання Заявки менш, ніж за 48 годин
Згідно з тарифами, зазначеними в Заявці. Оплату Контрагенти здійснюють поза Системою Lading.
Запізнення транспортного засобу на завантаження, порушення термінів доставки, за добу.
Простій з вини Виконавця чи Замовника, за добу.
 
7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1. Сторони несуть відповідальність згідно з цим Договором, Політикою конфіденційності, у випадках та розмірах, встановлених чинним законодавством України та міжнародним законодавством.
7.2. Компанія Lading LLC не несе відповідальності за будь-які дії або бездіяльність, правопорушення або недбалість Замовника/Виконавця, псування, знищення майна, інші збитки у зв’язку з здійсненням перевезення вантажу, і не здійснює ніякого відшкодування із зазначених причин.
7.3. Компанія Lading LLC не гарантує постійну, безпомилкову, точну, своєчасно захищену роботу Сайту, Системи Lading. Користувач зобов'язується самостійно вживати всіх необхідних заходів при використанні Сайту або інших веб-сайтів, на які надаються гіперпосилання з Сайту, щоб захистити своє обладнання або програмне забезпечення від вірусів.
7.4. Компанія Lading LLC не несе відповідальності у випадку:
7.4.1. незнання або недотримання Головним Користувачем, Користувачами Компанії умов цього Договору, або неознайомлення з Генеральним договором, Політикою конфіденційності;
7.4.2. недбалого ставлення Головним Користувачем, Користувачами Компанії до заходів безпеки і захисту своїх персональних або інших даних;
7.4.3. неможливості виконання прийнятих на себе зобов'язань, внаслідок недостовірності, недостатності та несвоєчасності надання відомостей і документів Компанією, або порушення Компанією, її Головним Користувачем або Користувачами умов цього Договору.
7.5. Надаючи Платформу Lading для автоматизації оформлення Заявок між Замовником та Виконавцем, Компанія Lading LLC не може бути притягнута до відповідальності за здійснення/нездійснення перевезення вантажу автомобільним транспортом, і, зокрема, за:
7.5.1. помилкову інформацію, надану Замовником/Виконавцем в Заявці чи будь-якими іншими способами щодо надання Транспортних послуг;
7.5.2. скасування чи зміну умов надання Транспортних послуг;
7.5.3. поведінку Компаній, їх Головних Користувачів та Користувачів перед, під час та після надання Транспортних послуг.
7.6. Виключно Компанія в особі Головного Користувача або Користувача несе відповідальність за відомості, зазначені у її Акаунті та внесені в Заявку.
7.7. Виключно Компанія в особі Головного Користувача або Користувача несе повну відповідальність за надання даних про засоби зв’язку з ними (адреса електронної пошти, номер телефону тощо), а також ризики, пов'язані з можливими наслідками використання неправильної адреси електронної пошти/неправильного номера телефону, в тому числі за дії третіх осіб; дотримання умов Генерального договору та умов Заявки.
 
8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком випадку або дії обставин непереборної сили (форс-мажорні обставини), що виникли після укладення цього Договору.
8.2. Під обставинами непереборної сили або випадку слід розуміти обставини, які виключають або об'єктивно перешкоджають виконанню умов Договору, які мають об’єктивний характер і які Сторони не могли передбачити або запобігти.
Сторони відносять до таких умов, зокрема: обставини, спричинені винятковими погодними умовами і стихійними лихами, перебої в роботі мереж зв'язку, відмова або відключення електропостачання, перебої в роботі та доступі до мережі Інтернет та інших комунікаційних мереж, перебої внаслідок дії шкідливих комп’ютерних вірусів, DDOS–атак або інших ушкоджень комп’ютерних мереж, дії або розпорядження будь-яких державних органів, валютні обмеження, надзвичайні обставини локального або загальнодержавного масштабу, блокади, військові ембарго, загальна військова мобілізація, військові дії, акти тероризму, революції, повстання, масові заворушення, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, епідемії, пожежа, вибух, тривалі перешкоди в роботі транспорту, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту, умови, регламентовані відповідними рішеннями і актами органів державної влади та місцевого самоврядування, а також обставини, пов'язані з ліквідацією наслідків, спричинених винятковими погодними умовами і непередбачуваними ситуаціями, а також іншими обставинами, які знаходяться поза межами розумного контролю Сторін.
8.3. Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини, зобов’язана не пізніше 2 (двох) робочих днів з дати їх настання письмово (шляхом направлення цінного листа з описом вкладення та повідомленням про вручення або надсилання повідомлення на електронну пошту) інформувати іншу Сторону про настання таких обставин та про їх наслідки. При цьому така Сторона в цей самий строк зобов’язана звернутися до Торгово-промислової палати України (іншого органу, уповноваженого нормами чинного законодавства України на засвідчення настання форс-мажорних обставин) для отримання у встановленому порядку документа, який засвідчує настання форс-мажорних обставин. Після отримання такого документа Сторона зобов’язана надати його іншій Стороні протягом 2 (двох) робочих днів з дати його отримання. Аналогічні дії виконуються Стороною в разі припинення дії форс-мажорних обставин та їх наслідків.
8.4. Якщо Сторона, яка знаходиться під впливом форс-мажорних обставин, не повідомляє або вчасно не повідомляє іншу Сторону про такі обставини, ця Сторона позбавляється права посилатись на форс-мажорні обставини як на причину невиконання своїх зобов’язань.
8.5. Якщо форс-мажорні обставини тривають більше 1 (одного) місяця, будь-яка Сторона має право розірвати Договір. У цьому випадку Договір вважається розірваним з дня отримання Стороною повідомлення про відмову іншої Сторони від Договору або з 5 (п’ятого) календарного дня з дати направлення Стороною повідомлення про відмову від Договору (залежно від того, яка подія станеться раніше). У такому випадку жодна Сторона не має права вимагати від іншої Сторони сплачувати завдані збитки.
 
9. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ (ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ)
9.1. Збір і використання Компанією Lading LLC особистої інформації, пов’язаної з наданням Послуг, відбувається відповідно до Політики конфіденційності.
 
10. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
10.1. Всі спори і розбіжності, що виникають у зв'язку з цим Договором, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами в порядку, визначеному чинним законодавством України та/або міжнародними договорами. Досудовий розгляд спорів є обов'язковим для Сторін.
10.2. У випадку, якщо Сторони не змогли вирішити спір шляхом переговорів, будь-яка з Сторін має право звернутися до суду відповідно до правил підсудності, встановлених законодавством України та міжнародними договорами.
10.3. Сторони за взаємною згодою, що оформляється окремим Договором, мають право передати будь-який спір, який виникає з цього Договору, на розгляд третейському суду (міжнародному комерційному арбітражу), крім випадків, передбачених законодавством України та/або міжнародними договорами.
 
11. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ЙОГО ПРИПИНЕННЯ
11.1. Дія цього Договору починається в момент реєстрації Компанії в Системі та припиняється в момент повного виконання Сторонами зобов’язань за цим Договором.
11.2. Компанія Lading LLC має право припинити дію цього Договору з Компанією, видаливши Акаунт Компанії з Системи Lading, якщо:
11.2.1. є необхідність для захисту безпеки та неушкодженості даних Платформи Lading, а також даних Компаній, Головних Користувачів та Користувачів, третіх осіб;
11.2.2. Компанія порушила зобов’язання за цим Договором;
11.2.3. є загроза шахрайства з боку Компаній, їх Головних Користувачів та Користувачів;
11.2.4. в інших випадках, передбачених чинним українським законодавством та/або міжнародним законодавством.
11.3. Ви можете в будь-який час відмовитися від використання Платформи Lading, видаливши свій Акаунт з Системи Lading. Запит на видалення Компанії з Системи Lading повинен бути надісланий на електронну пошту Служби підтримки. Після видалення, всі дані Компанії, її Головних Користувачів та Користувачів (в тому числі список виконаних Заявок, персональні дані) будуть видалені без можливості відновлення. У такому разі моментом припинення дії цього Договору є видалення Акаунту Компанії.
11.4. Розірвання цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.
 
12. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
12.1. Цей Договір і всі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані з ним, в тому числі пов'язані з чинністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором, нормами чинного законодавства України та міжнародних договорів.
12.2. Визнання будь-якого положення цього Договору недійсним, нікчемним або таким, що не підлягає застосуванню, не викликає недійсності або нікчемності Договору в цілому, якщо інше не встановлено нормами чинного законодавства України та міжнародних договорів.
12.3. Це й Договір укладається уповноваженими представниками Сторін.
12.4. Компанія не має права переуступати повністю або частково свої права та обов’язки, згідно з цим Договором, третім особам без попередньої письмової згоди Компанії Lading LLC.
Компанія Lading LLC може без будь-яких застережень і в будь-який час передавати або переуступати права та обов'язки за цим Договором повністю або частково третім особам на свій власний вибір.
12.5. Зміни та доповнення до цього Договору є невід’ємною частиною цього Договору та мають перевагу над цим Договором, якщо вони суперечать йому. Зміни набувають чинності з моменту їх публікації на Сайті.
12.6. Електронна версія цього Договору, в тому числі будь-яке електронне або sms-повідомлення прирівнюється до офіційної комунікації на паперових носіях, не вимагають додаткового засвідчення, повинні вважатися належним доказом, і мати ту саму силу, що і будь-які інші документи або повідомлення, здійснені на паперовому носії, та повинні використовуватися при вирішенні будь-яких претензій або суперечок, які можуть виникати стосовно виконання цього Договору.
12.7. Будь-яке повідомлення (інформування) від однієї Сторони за цим Договором, вважається наданим (надісланим) іншій Стороні належним чином, якщо воно оформлене в електронній формі передане в т.ч., але не виключно електронною поштою на адресу, вказану при реєстрації в Системі Lading або іншими електронними засобами зв’язку.
 
13. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
13.1. З урахуванням контенту, наданого Компаніям, Компанія Lading LLC є єдиним власником усіх прав інтелектуальної власності, пов’язаних з Послугами, Платформою Lading, її контентом (зокрема, повідомленнями, зображеннями, дизайном, логотипами, відеозаписами, звукозаписами, даними та графіками) і програмним забезпеченням та базами даних, що забезпечують їхнє функціонування.
13.2. Компанія Lading LLC надає Компаніям невиключне, особисте і невідчужуване право користування Платформою Lading та Послугами, додатковими Послугами відповідно до цілей Платформи Lading.
13.3. Забороняється будь-яке інше використання чи експлуатація Платформи Lading, її контенту, без попереднього письмового дозволу Компанії Lading LLC, а саме:
13.3.1. відтворення, зміна, адаптування, поширення, публічна презентація та розповсюдження Платформи Lading, Послуг та контенту, за винятком того, що прямо дозволено Компанією Lading LLC;
13.3.2. декомпіляція і зворотний інжиніринг Платформи Lading чи Послуг, із урахуванням винятків, обумовлених цим Договором;
13.3.3. вилучення чи намагання вилучити (зокрема, з використанням роботів, що вилучають дані, чи інших схожих засобів для збирання даних) істотної частини даних Платформи Lading.
13.4. Контент, розміщений Користувачами на Платформі
13.4.1. З метою забезпечення надання Послуг, Додаткових послуг і відповідно до цілей Платформи, Компанія надає Системі Lading невиключну ліцензію на використання контенту та даних, наданих Вами під час користування Послугами (далі - Контент Компанії).
13.4.2. Для того, щоб Система Lading могла поширювати через цифрову мережу та будь-які протоколи обміну даних (зокрема, Інтернетом і мобільною мережею), і надавати публічний доступ до контенту Платформи, Компанія надає право Системі Lading протягом дії договірних відносин:
13.4.2.1. відтворювати весь чи частину Контенту Компанії на будь-яких цифрових носіях для запису, відомих чи ще невідомих, і, зокрема, на будь-яких серверах, жорстких дисках, картах пам’яті, чи будь-яких рівноцінних носіях, у будь-якому форматі і з будь-якою обробкою, відомою чи ще невідомою, в обсязі, необхідному для будь-якої операції зі зберігання, резервного копіювання, передачі або завантаження, пов’язаних із функціонуванням Платформи та наданням Послуг;
13.4.2.2. адаптувати та перекладати Контент Компанії, і відтворювати ці адаптування, з метою надання Послуг, зокрема, різними мовами. Це право включає можливість вносити зміни до форматування Контенту Компанії, не порушуючи її немайнових прав, з метою дотримання прийнятих правил графічного оформлення Платформи і/або зробити його технічно сумісним з переглядом через Платформу його публікації.
 
14. КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛЕІДІНГ»,
код ЄДРПОУ 40311060,
адреса: Україна, 79028, Львівська область, місто Львів, вулиця Пимоненка, будинок 3
E-mail: info@lading.ua
Телефон: +38 (067) 3404104
© https://lading.ua. Всі права захищені.
 
Редакція від 09 червня 2021 року
 
Ви можете адресувати свої запити в Службу підтримки шляхом:
телефонного дзвінка за номером: +38 (067) 3404104,
надсилання листа на email: info@lading.ua
або через онлайн-чат.
 

Веб-сайт використовує файли cookie для найкращої адаптації сайту до потреб наших відвідувачів. Продовжуючи користуватися веб-сайтом, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookie.